اطلاعیه مهم
1394-07-17
اطلاعیه مهم

به اطلاع شرکت کنندگان در کنفرانس و کارگاه های جنبی می رساند که هزینه های مربوط به شرکت در کارگاه ها صرفاْ در حساب دولتی دانشگاه بین المللی امام خمینی دریافت می شود و تماس هایی که احیاناْ در مورد واریز وجه به حساب اشخاص می گردد از سوی کنفرانس نمی باشد.