1. اطلاعیه مهم
به اطلاع شرکت کنندگان در کنفرانس و کارگاه های جنبی می رساند که هزینه های مربوط به شرکت در کارگاه ها صرفاْ در حساب دولتی دانشگاه بین المللی امام خمینی دریافت می شود و تماس هایی که احیاناْ در مورد واریز وجه به حساب اشخاص می گردد از سوی کنفرانس نمی باشد.
2. deadline for submission is extended to end of September
Due to unexpected problems in the website and frequent request of participants the deadline for submission is extended to end of September.
3. The GIAN2015 Workshop Program
کارگاه های جنبی کنفرانس در ۵ عنوان مختلف طی دو روز کنفرانس برگزار خواهد شد.