The GIAN2015 Workshop Program
1394-07-17
The GIAN2015 Workshop Program

برنامه کامل کارگاه های جنبی کنفرانس را از اینجا دریافت نمایید.
هزینه ثبت نام کارگاه برای دانشجویان ۳۰۰۰۰۰ ریال و برای سایر افراد ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد. لطفاْ هزینه ثبت نام را به شماره حساب ۲۷۹۲۱۵۴۱ درآمدهای اختصاصی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی واریز نموده و فرایند ثبت نام و ارسال تصویر فیش واریزی خود را ازاینجا دنبال نمایید.