برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 Integrated watershed management
1394-07-25 16:30-18:30
30
300,000 ریال
Dr. Jamal Mosaffaei
2 Hydrological Disaster Hydrological Forecasting Flood/Drought forecasting system
1394-07-25 16:30-18:30
30
300,000 ریال
Dr. Ebrahim Fattahi
3 Water Productivity: Limits and Opportunities  
1394-07-25 16:30-18:30
Imam Khomeini International University 30
300,000 ریال
Dr. Bijan Nazari
4 Land subsidence
1394-07-26 14:00-16:00
30
300,000 ریال
Dr. Iman Entezam Soltani
5 Global Precipitation Estimation using Remotely Sensed Information
1394-07-26 14:00-16:00
30
300,000 ریال
Dr. Navid Ghajarnia
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.